ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ទស្សនកិច្ច ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

ទស្សនកិច្ច ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១