ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ផ្លាស់ប្តូរអាជីពរបស់អ្នកទៅកម្រិតអន្តរជាតិ ជាមួយសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស! អ្នកនឹងក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញ និងជាសវនករលំដាប់ពិភពលោក ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាយកវិញ្ញាបនបត្រគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតបឋម នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

មាតិកា

Facebook

American Corner

Youtube

ផ្លាស់ប្តូរអាជីពរបស់អ្នកទៅកម្រិតអន្តរជាតិ ជាមួយសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស! អ្នកនឹងក្លាយជាគណនេយ្យករជំនាញ និងជាសវនករលំដាប់ពិភពលោក ដោយចាប់ផ្តើមសិក្សាយកវិញ្ញាបនបត្រគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតបឋម នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ អ្នកនឹងទទួលបាន ការលើកលែងថ្លៃចុះឈ្មោះជានិស្សិតនៃសមាគមន៍គណនេយ្យករជំនាញ (ACCA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងថ្លៃបង់សមាជិកភាព ACCA Global រយៈពេលមួយឆ្នាំ!
ចាប់ផ្តើមសិក្សាចាប់ពី ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ សិក្សាថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍
តំណភ្ជាប់៖ https://forms.gle/djB2kB7XD3Eto6y18