ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ថ្ងៃទី០១] កិច្ចប្រជុំគម្រូរយុវជនអាស៊ាន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសអេយសៀ សហការរៀបចំដោយបណ្ណាល័យអាមេរិក ខេត្តសៀមរាប គាំទ្រដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងមូលនិធិអាស៊ាន។

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ថ្ងៃទី០១] កិច្ចប្រជុំគម្រូរយុវជនអាស៊ាន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសអេយសៀ សហការរៀបចំដោយបណ្ណាល័យអាមេរិក ខេត្តសៀមរាប គាំទ្រដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងមូលនិធិអាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំគម្រូរយុវជនអាស៊ាន ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសអេយសៀ សហការរៀបចំដោយបណ្ណាល័យអាមេរិក ខេត្តសៀមរាប គាំទ្រដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា និងមូលនិធិអាស៊ាន។ ដែលកំពុងធ្វើឡើងក្រោមមូលបទ អាស៊ានរួមគ្នាធ្វើ - ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកសាងភាពធន់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ កិច្ចប្រជុំគម្រូរយុវជនអាស៊ាន បានប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យអាមេរិក ខេត្តសៀមរាប មានសមាជិកចូលរួមចំនួន១៥រូប ដែលជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ដោយកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេដារ៉ូសេឡឹម ជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះ។