ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ សម្រាប់មុខជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ, គណនេយ្យ និងសវកម្ម, ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ សម្រាប់មុខជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ, គណនេយ្យ និងសវកម្ម, ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ ចំពោះមុខជំនាញ 
- ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
- គណនេយ្យ និងសវកម្ម
- ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 
សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA)
*វេនសិក្សា ចន្ទ-សៅរ៍
- វគ្គទី ១ ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៣ ធ្នូ ២០២១ (បិទ)
- វគ្គទី ២ ចូលរៀនថ្ងៃទី ២៤ មករា ២០២២
- វគ្គទី ៣ ចូលរៀនថ្ងៃទី ២១ កុម្ភៈ ២០២២
- វគ្គទី ៤ ចូលរៀនថ្ងៃទី ២១ មីនា ២០២២
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចលើ Link ខាងក្រោម ៖ https://www.facebook.com/.../a.60576595.../4837214132978705/