ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ស សុខា ថ្នាក់ជាតិ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ចំនួន ២០កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២”

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី “ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ស សុខា ថ្នាក់ជាតិ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប ចំនួន ២០កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២”
ក្រុមការងារអាហារូបករណ៍ ស សុខា ក្រោមការឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រពីឯកឧត្តម ស សុខា និងលោកជំទាវ កែ សួនសុភី បានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៉ីសថ៍អេយសៀ  ខេត្តសៀមរាប ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្ស-និស្សិតចំនួន ២០កន្លែង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។
សិស្ស-និស្សិតដែលបានបំណងបន្ដការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកក្រុមការងារ។
សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម ដើម្បីទាយយកទម្រង់បំពេញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍
https://t.me/sarsokhascholarship
ឬChatចូលFacebook Page អាហារូបករណ៍ ស សុខា ក្រុមការងារនឹងផ្ញើពាក្យស្នើសុំជូន។
ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង។