ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មុខជំនាញ ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា, គណិតវិទ្យា, រូបវិទ្យា, ស្ថាបត្យកម្ម

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មុខជំនាញ ៖ ព័ត៌មានវិទ្យា, គណិតវិទ្យា, រូបវិទ្យា, ស្ថាបត្យកម្ម
កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មុខជំនាញ ៖
-  ព័ត៌មានវិទ្យា 
- គណិតវិទ្យា
- រូបវិទ្យា
- ស្ថាបត្យកម្ម 
នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ខេត្តសៀមរាប
* ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
* វគ្គទី ២ ចូលរៀន ២៤ មករា​ ២០២២
* វគ្គទី ៣ ចូលរៀន ២១ កុម្ភៈ ២០២២