ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់មន្ទីពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាប ក្នុងនោះផងដែរក្រុមនិស្សិតជំនាន់ទី១៣ ឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ បានចូលរួមបរិច្ចាគថិវការចំនួន ១៤៤ដុល្លា និង ១៥៦០០០៛

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់មន្ទីពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាប ក្នុងនោះផងដែរក្រុមនិស្សិតជំនាន់ទី១៣ ឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ បានចូលរួមបរិច្ចាគថិវការចំនួន ១៤៤ដុល្លា និង ១៥៦០០០៛