ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សកម្មភាពថ្ងៃទី៣, ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិត ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន Deloitte

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សកម្មភាពថ្ងៃទី៣, ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិត ទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន Deloitte