ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្ដល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ លើគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃចន្ទ ១៣ កើត ដល់ថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ដល់ ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសម្រាប់ការវាយតម្លៃផ្ដល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ លើគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ ថ្ងៃចន្ទ ១៣ កើត ដល់ថ្ងៃពុធ ១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ដល់ ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២