ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍សអ៊ីសថ៍អេយសៀ សម្រាប់សិស្សនុសិស្ស អង្គការលើកកម្ពស់យុវជនចំនួន៦០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍សអ៊ីសថ៍អេយសៀ សម្រាប់សិស្សនុសិស្ស អង្គការលើកកម្ពស់យុវជនចំនួន៦០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២
ការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍សអ៊ីសថ៍អេយសៀ សម្រាប់សិស្សនុសិស្ស អង្គការលើកកម្ពស់យុវជនចំនួន៦០នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បិស្វែងយល់ពី ៖
១. មុខជំនាញដែលសាលាផ្ដល់ជូន និងឱកាសការងារក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សា 
២. ស្ដីអំពីដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ និងចុះឈ្មោះចូលរៀន
៣. ព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ ការបញ្ចុះតម្លៃ និងដំណឹងផ្សេងៗ 
៤. បង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នងការគ្រប់គ្រងនិស្សិត