ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញ គ្រប់គ្រង គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA ចូលរៀនថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២