ទំព័រដើម
សន្និសីទ និងព្រឹត្តិការណ៍
សិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការគណនេយ្យករជំនាញក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជា ដោយវាគ្មិនកិត្តិយសពោរពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យ!

មាតិកា

Facebook

Youtube

Angel


សិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការគណនេយ្យករជំនាញក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជា ដោយវាគ្មិនកិត្តិយសពោរពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យ!
សិក្ខាសាលាស្តីពីតម្រូវការគណនេយ្យករជំនាញក្នុងទីផ្សារការងារកម្ពុជា ដោយវាគ្មិនកិត្តិយសពោរពេញទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ក្នុងវិស័យ!
១. លោក ស គីណាល់ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Aplus Consulting Co., Ltd. និងជាអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC)
២. លោក ស៊ីម ចាន់គិរីរ័ត្ន ស្ថាបនិក និងជាអគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុនបញ្ជី និងជាអនុប្រធានសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC)
៣. លោក នូវ រតនា នាយក ការិយាល័យតំណាង សមាគមគណនេយ្យករជំនាញ ACCA ប្រចាំកម្ពុជា
សូមចុះឈ្មោះចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬអនឡាញតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖