ទំព័រដើម

មាតិកា

facebook

សូមស្វាគមន៍ការចួលមកកាន់គេហទំព័ររបស់សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ
MEKONGSKILLS2WORK PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOP   អានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី ការរៀបចំស្លាយ និងវិធីសាស្ត្រនៃការ "ការពារសារណាសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ៨   អានបន្ត
កម្មវិធីបទបង្ហាញស្ដីពី ការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ដែលសហការរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងសាកលវិទ្យាល័យ TOKYO University of Social Welfare ប្រទេសជប៉ុន   អានបន្ត
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារ   អានបន្ត
ASEAN YOUTH BUS 2017 With Collaboration between University of South-East Asia (USEA), Cambodia and UBOU Ratchathani Rajabhat University,Thailand   អានបន្ត
សិក្ខាសាលាស្ដីពី " វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃការសិក្សា " ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀអានបន្ត