ទំព័រដើម
Photo Gallery

មាតិកា

facebook

Youtube

ឃ្លាំងរូបភាព
ពិធីបើកបវេស្សកាល ជំនាន់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២បង្ហាញរូបភាព
យុទ្ធនាការអនាម័យបរិស្ថាន របស់សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀបង្ហាញរូបភាព
សកម្មភាពនៃការការពារសារណារបស់ និស្សិតជំនាន់ទី​២បង្ហាញរូបភាព
ការធ្វើសន្និសិទ្ធអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃបង្ហាញរូបភាព