ទំព័រដើម
អាហាររូបករណ៍
USEA Scholarships 2010-2011

មាតិកា

facebook

Youtube

USEA Scholarships 2010-2011

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១


អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
ជំនាន់​ទី ២ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR00673 រឹម រីពេង ប្រុស 27-Mar-87
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR00941 គល់ សង្វាន ប្រុស 10-Oct-88
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR00767 ឡេង ហ្គេចស៊ង់ ស្រី 25-Mar-90
SR01975 ហម ប៊ុនហេង ប្រុស 30-Aug-86
ជំនាន់​ទី ៣ ឆ្នាំទី ៣ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR01597 ហ៊ាន ដារ៉េ ប្រុស 5-Nov-88
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR01644 អ៊ុំ សុខសាន្ត ស្រី 16-Jun-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR01307 ខេង មុនីរ័ត្ន ស្រី 30-Dec-90
SR02875 យន់ សួស្តី ប្រុស 04-Jun-87
ជំនាន់​ទី ៤ ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR02175 សុខ​ សុភ័ក្រ្តរស្មី ប្រុស 19-Oct-90
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR02386 តាំង មេត្តា ប្រុស 05-Mar-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR02369 ឃឿម សុផល ស្រី 15-Apr-90
SR02182 ជុំ រ៉ាឌី ប្រុស 01-Jul-91
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត
SR02526 លី ណារ៉េត ប្រុស 5-Jul-84
ជំនាន់​ទី ២ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR00742 សួរ សុខលី ស្រី 15-Jun-88
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR00941 គល់ សង្វាន ប្រុស 10-Oct-88
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR00809 សំ សុភារ៉ា ប្រុស 18-Jun-88
SR01975 ហម ប៊ុនហេង ប្រុស 30-Aug-86
ជំនាន់​ទី ៣ ឆ្នាំទី ៣ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR01597 ហ៊ាន ដារ៉េ ប្រុស 5-Nov-88
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR01644 អ៊ុំ សុខសាន្ត ស្រី 16-Jun-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR01351 ឡាវ លីហ៊ាង ប្រុស 05-Apr-90
SR01884 តាន់ ម៉ារ៉ា ស្រី 22-Oct-90
ជំនាន់​ទី ៤ ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១០-២០១១
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR02882 វង់ ម៉ៅ ប្រុស 15-Feb-87
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR02386 តាំង មេត្តា ប្រុស 05-Mar-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR02369 ឃឿម សុផល ស្រី 15-Apr-90
SR02182 ជុំ រ៉ាឌី ប្រុស 01-Jul-91
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត
SR02692 អ៊ុម ឯកសុខា ប្រុស 10-Oct-90