ទំព័រដើម
អាហាររូបករណ៍
USEA Scholarship 2011-2012

មាតិកា

facebook

Youtube

USEA Scholarship 2011-2012

 

 

 

 

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២


អត្តលេខ គោត្តនាម-នាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
ជំនាន់​ទី ៣ ឆ្នាំទី ៤ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR01597 ហ៊ាន ដារ៉េ ប្រុស 5-Nov-88
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR01644 អ៊ុំ សុខសាន្ត ស្រី 16-Jun-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR01588 ហេង ភិរម្យ ប្រុស 04-May-90
SR01489 ផុន ចាន់សុខេន ប្រុស 01-Feb-88
ជំនាន់​ទី ៤ ឆ្នាំទី ៣ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២
មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
SR02765 យាន ចរិយា ប្រុស 29-Apr-89
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
SR02386 តាំង មេត្តា ប្រុស 05-Mar-91
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
SR02902 អ៊ុម ឯកសុខា ប្រុស 10-Oct-90
SR02182 ជុំ រ៉ាឌី ប្រុស 01-Jul-91
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត
SR02865 ហ៊ាង​ ទីនាង ប្រុស 24-Mar-89
ជំនាន់​ទី ៥ ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២
មហាវិទ្យាល័យ ព័ត៌មានវិទ្យា
BSR050468 តាត ប៊ុនស៊ាង ប្រុស 07-Jan-92
មហាវិទ្យាល័យ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
BSR050484 អន សុគន្ធា ស្រី 13-Dec-92
BSR050074 ប៊ុន ចាន់ ប្រុស 10-Sep-88
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម និងនីតិសាស្រ្ត
BSR050265 ឈុន ច័ន្ទភក្តី ប្រុស 02-Mar-92