ទំព័រដើម
អាហាររូបករណ៍
MOEYS Scholarship 2010-2011

មាតិកា

facebook

Youtube

MOEYS Scholarship 2010-2011

 

បញ្ជីរាយនាមនិសិ្សតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា ២០១១-២០១២

បេក្ខជនជាប់បំរុងនឹងអាចបានទទួលអាហារូបករណ៍ ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ខែ ថ្ងៃ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ និទ្ទេស រួម
២០១១ ជូ ប៊ុនរ័ត្ន 27/11/1991 វិ. ស្ទឹងសែន D
២០១១ ជឿន ប៊ុនណា 09/12/1991 វិ. ព្រែកលួង D
២០១១ ឈន់ សុភ័ក្រ 05/05/1993 វិ. ១០ មករា ១៩៧៩ D
២០១១ ពេជ្រ រ៉ាយ៉ា 28/12/1991 វិ. អង្គរ D
២០១១ ហង ហាក់ 01/04/1993 វិ. អង្គរ D

បេក្ខជនជាប់បំរុង (សម្រាប់សិស្សអាទិភាពក្រក្រ) នឹងអាចបានទទួលអាហារូបករណ៍ ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ ផ្សេងៗ
២០១១ ទ្រី គន្ធា 30/08/1990 វិ. ហស ប្រាសទបាគង  
២០១១ ហ៊ាន វ៉ារី 19/04/1993 វិ. បន្ទាយស្រី  

និសិ្សតជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍ អាទិភាពពិសេស (SPS) ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ ផ្សេងៗ
២០១១ ហួរ ដានីន 02/02/1993 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩  
២០១១ ហ៊ូ ណារ័ត្ន 07/01/1992 វិ. សអ លាយបូរ  

និសិ្សតជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍ ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ និទ្ទេសរួម
២០១១ យន់ ពុជ 02/01/1990 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩ C
២០១១ គង់ សុឃីម 05/07/1992 វិ. ហស​សៀមរាប C
២០១១ សិទ្ធ សេរីរ៍ត្ន 04/08/1993 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩ C
២០១១ តាន់ សៀវម៉ី 27/07/1994 វិ. អង្គរ C
២០១១ អ៊ឹង សុខលី 23/08/1993 វិ. ព្រះមុនីវង្ស C
២០១១ ហេង សួគ៌ច័ន្ទឫទ្ធិ 28/12/1993 វិ. ហស វត្តស្វាយ C
២០១១ សៅ សាវីណា 10/11/1993 វិ. ឯកជន សេតថ៍ C
២០១១ សារិន រិទ្ធីរ័ត្ន 16/04/1993 វិ. ហស សៀមរាប C
២០១១ រឿង រីណា 07/09/1992 វិ. មង្គលបូរី C
១០ ២០១១ កឺក គន្ធា 28/07/1993 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩ C
១១ ២០១១ ឆេង រ៉ាវី 13/03/1993 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩ C
១២ ២០១១ យឹម កន្នីកា 19/06/1993 វិ. ១០​ មករា ១៩៧៩ C
១៣ ២០១១ ជុន ចន្ធី 05/05/1992 វិ. សអ ទន្លាប់ C
១៤ ២០១១ ហេង ស្រីល័ក្ខ 06/09/1993 វិ. ព្រែកលៀប C
១៥ ២០១១ សេក សុផា 29/04/1993 វិ. អង្គរ C

និសិ្សតជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍ អាទិភាពក្រីក្រ ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ ផ្សេងៗ
២០១១ ចាន់ វន 10/07/1990 វិ. ហស ប្រាសាទបាគង  
២០១១ លុន សំអាត 03/03/1990 វិ. បន្ទាយស្រី  
២០១១ ឡុង ស្រីពេជ្យ 05/01/1992 វិ. សម្តេចឪ  

និសិ្សតជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍ អាទិភាពដាច់ស្រយាល ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឩត្តមសិក្សា) នៅសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ជំនាញនីតិឯកជន

ល.រ. ឆ្នាំ ប្រឡង នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត មកពី វិទ្យាល័យ និទ្ទេសរួម
២០១១ អឿន សុធី 10/10/1991 វិ. ហស សៀមរាប D
២០១១ សុខ សុធារិទ្ធ 14/12/1991 វិ. រវៀង D