Bachelor's Degree in Management

១. គោលបំណង(Program Aims)

    កម្មវិធីអប់រំនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អក្នុងការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Leaning Outcomes : PLO)

    បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ មុខជំនាញស្ថាបត្យកម្ម និស្សិតទទួលបានសមត្ថភាពមូលដ្ឋាន និងសមត្ថភាពស្នូលដោយចែកចេញជា ៤ ផ្នែកធំៗដូចខាងក្រោម៖

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

 • បកស្រាយពីទំនាក់ទំនងនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត វប្បធម៌ អរិយធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយ៉ាងច្បាស់លាស់
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការងាររដ្ឋបាលនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គ ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។
ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)
 • ដោះស្រាយបញ្ហាការរៀបចំប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម ដែលកើតមានឡើងក្នុងស្ថាប័ន ឬផ្នែករបស់ខ្លួនដោយមានទំនុកចិត្ត សេចក្តីក្លាហាន ដោយចេះវិភាគពិចារណា និងវាយតម្លៃប្រកបដោយហេតុផលខ្ពស់
 • ផ្តួចផ្តើមគំនិត និងច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម រចនាសួនច្បារ (ធ្វើឱ្យអគារមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិស្ថានបានល្អប្រសើរ) និងរចនាផ្នែកខាង ក្នុងអគារ រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នគរូបនីយកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាម បណ្តាក្រុមហ៊ុនឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រមូលព័ត៌មាន គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះ ស្រាយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តនានា ។
គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)
 • អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីអនុវត្តការរងារក្នុង ស្ថាប័នឱ្យបានរលូន
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគ ពិចារណា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ប្រតិបត្តិការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម ក្នុងស្ថាប័នប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។
ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)
 • រចនាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ នៃគេហដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងអគារផ្សេងៗ
 • ធ្វើផែនការគ្រប់គ្រប់ដំណើរការនៃការសិក្សាប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម គ្រប់គ្រងការសាងសង់ និងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នគរូបនីយកម្ម (ទីក្រុង)
 • ធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

Year of Study: Foundation
Number of Subject : 13
Credit: 33
Total Hours: 630
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 FDYB127 Microeconomics 45 3
2 FDYB121 History and Culture of South-East Asia 45 3
3 FDYB101 Computer for Administration 45 3
4 FDYB111 Public Administration 45 3
5 FDYB171 English Language I 45 3
6 CHIB171 Chinese Language I 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 FDYB137 Advanced Mathematics 45 3
2 FDYB130 Critical Thinking and Personal Development 45 3
3 FDYB138 Architectural Design Studio 1 90 3
4 FDYB140 Descriptive Geometry 45 3
5 FDYB139 Architectural Sketching I 45 3
6 FDYB172 English Language II 45 3
7 CHIB172 Chinese Language II 45 0
Total 360 18
Year of Study: II
Number of Subject : 14
Credit: 36
Total Hours: 720
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB204 Architectural Design Studio 2 90 3
2 ARCB224 Theory of Architecture I 45 3
3 ARCB205 Architectural Sketching II 45 3
4 ARCB206 Architectural Khmer Ornaments I 45 3
5 ARCB211 History of Art and Architecture I 45 3
6 ENGB173 English Language III 45 3
7 CHIB173 Chinese Language III 45 0
Total 360 18
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB208 Architectural Design Studio III 90 3
2 ARCB209 Architectural Graphic Design I 45 3
3 ARCB225 Theory of Architecture II 45 3
4 ARCB207 Architectural Khmer Ornaments II 45 3
5 ARCB212 History of Art and Architecture II 45 3
6 ENGB174 English Language IV 45 3
7 CHIB174 Chinese Language IV 45 0
Total 360 18
Year of Study: III
Number of Subject : 16
Credit: 36
Total Hours: 720
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB213 Architectural Design Studio IV 90 3
2 ARCB333 Landscape Design I 45 3
3 ARCB219 Strength of Material & Construction Materials 45 3
4 ARCB214 Architectural Graphic Design II 45 3
5 ARCB215 Architectural Conservation I 45 3
6 ENGB175 English Language V 45 3
7 CHIB175 Chinese Language V 45 0
Total 360 18
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB216 Architectural Design Studio V 90 3
2 ARCB334 Landscape Design II 45 3
3 ARCB218 Building Construction 45 3
4 ARCB217 Architectural Conservation II 45 3
5 ARCB210 Interior Design 45 3
6 ENGB176 English Language VI 45 3
7 CHIB176 Chinese Language VI 45 0
Total 360 18
Year of Study: IV
Number of Subject : 14
Credit: 39
Total Hours: 720
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB222 Architectural Design Studio VI 90 3
2 ARCB229 Sustainable Design I 45 3
3 ARCB737 Project Planning 45 3
4 ARCB227 Water Disposal & Sewage 45 3
5 ARCB335 Urban Introduction 45 3
6 ENGB177 English Language VII 45 3
7 CHIB177 Chinese Language VII 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB226 Architectural Design Studio VII 90 3
2 ARCB738 Project Management 45 3
3 ARCB230 Sustainable Design II 45 3
4 ARCB336 Urban Planning 45 3
4 ARCB220 Urban Design I 45 3
4 ARCB740 Research Methodology (Architecture Project Researching) 45 3
4 ARCB739 Law of Construction 45 3
Total 360 21
Year of Study: V
Number of Subject : 4
Credit: 24
Total Hours: 765
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ARCB332 Architectural Design Studio VIII 90 3
2 ARCB221 Urban Design II 45 3
3 ARCB228 System in Building 45 3
4 ARCB224 Economic of Architecture 45 3
5 Thesis I Thesis (Proposal Project) 270 6
Total 495 18
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 Thesis II Thesis (Personal Project) 270 6
Total 270 6