Bachelor's Degree in Management

១. គោលបំណង (Program Aims)
    កម្មវិធីសិក្សានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាស៊ាន និងតំបន់ ។

២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Leaning Outcomes : PLO)
    បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ មុខជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា និស្សិតទទួលបាន សមត្ថភាពមូលដ្ឋាន និងសមត្ថភាពស្នូលដោយចែកចេញជា ៤ ផ្នែកធំៗដូចខាងក្រោម៖

ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)

 • បកស្រាយពីទំនាក់ទំនងនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត វប្បធម៌ ប្រព័ន្ធនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានយ៉ាងច្បាស់លាស់។
 • ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការងាររដ្ឋបាលនៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្តីទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។
ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)
 • ដោះស្រាយបញ្ហាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញកុំព្យូទ័រដែលកើតមានឡើងក្នុង ស្ថាប័ន ឬផ្នែករបស់ខ្លួនដោយមានទំនុកចិត្ត សេចក្តីក្លាហាន ដោយចេះវិភាគ ពិចារណា និងវាយតម្លៃប្រកបដោយហេតុផលខ្ពស់
 • ផ្តួចផ្តើមគំនិតនិងច្នៃប្រឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធី តាមបណ្តា សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សាលារៀន ផ្សារទំនើប ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ឬព័ត៌មាន និងលើកជាដំណោះស្រាយដើម្បី ជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត ។
គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)
 • អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តការរងារក្នុង ស្ថាប័នឱ្យបានរលូន
 • ធ្វើការងារជាក្រុម ដឹកនាំក្រុមការងារ ប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ វិភាគ ពិចារណា និង ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមស្របតាមការវិវត្តរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងការ ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
 • ប្រតិបត្តិការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មប្រកប ដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ។
ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)
 • បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈជា Desktop, Web និង Mobile Application ព្រមទាំងបង្កើតគេហទំព័រ សម្រាប់សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុន សាលារៀន ផ្សារទំនើប ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • គ្រប់គ្រងបណ្តាញ និងសុវត្ថភាពកុំព្យូទ័រ នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការ មិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • វិភាគទិន្នន័យដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
 • ធ្វើស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯង ដើម្បីបន្តការសិក្សាទៅកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

Year of Study: Foundation
Number of Subject : 12
Credit: 30
Total Hours: 555
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 FDYB127 Microeconomics 45 3
2 FDYB121 History and Culture of South-East Asia 45 3
3 FDYB101 Computer for Administration 45 3
4 FDYB111 Public Administration 45 3
5 FDYB171 English Language I 45 3
6 CHIB171 Chinese Language I 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 FDYB124 Mathematics for Computing 45 3
2 FDYB130 Critical Thinking and Personal Development 45 3
3 FDYB115 Programming with C/C++ 45 3
4 FDYB118 Computer System and Networks (ITE) 60 3
5 FDYB172 English Language II 45 3
6 CHIB172 Chinese Language II 45 0
Total 270 15
Year of Study: II
Number of Subject : 12
Credit: 30
Total Hours: 555
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB249 Advanced C++ Programming 45 3
2 ITCB250 Web Development I 45 3
3 ITCB206 Data Communication 45 3
4 ITCB251 Graphic Design 45 3
5 ENGB173 English Language III 45 3
6 CHIB173 Chinese Language III 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB252 Web Development II 45 3
2 ITCB243 Network Fundamentals (CCNA1) 45 3
3 ITCB210 Database Management System 45 3
4 ITCB221 Discrete Mathematics 45 3
5 ENGB174 English Language IV 45 3
6 CHIB174 Chinese Language IV 45 0
Total 270 15
Year of Study: III
Number of Subject
Credit: 30
Total Hours: 540
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB211 Descriptive Statistics 45 3
2 ITCB244 Routing Protocols and Concepts (CCNA2) 45 3
3 ITCB214 Java Programming I 45 3
4 ITCB253 Advanced Database 45 3
5 ENGB175 English Language V 45 3
6 CHIB175 Chinese Language V 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB247 .NET Technology 45 3
2 ITCB354 Java Programming II 45 3
3 ITCB242 Network Administration and Security I 45 3
4 BUSB229 Research Methodology 45 3
5 ENGB176 English Language VI 45 3
6 CHIB176 Chinese Language VI 45 0
Total 270 15
Year of Study: IV
Number of Subject : 9
Credit: 36
Total Hours: 945
Semester I
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB318 Network Administration and Security II 45 3
2 ITCB355 Web Application 45 3
3 ITCB356 Mobile Programming 45 3
4 ITCB240 Data Structure and Algorithms 45 3
5 ENGB177 English Language VII 45 3
6 CHIB177 Chinese Language VII 45 0
Total 270 15
Semester II
No Code Subject Hours Credit
1 ITCB315 E-Commerce Technology 45 3
2 ITCB219 System Analysis and Design 45 3
3 ITCB357 Internet of Things (IoT) 45 3
4 Bachelor Thesis 540 12
Total 675 21