មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
កាន់ស្តុក
អង្គរប៉ាវីស មុខអង្គ, សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

សេចក្តីប្រកាស

-ឱកាសការងារហាងកាហ្វេ Angkor Parvis (មុខអង្គរ)

-មុខតំណែង៖ កាន់ស្តុក ១នាក់ 

-បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាចដើម្បីធ្វើ CV និងដាក់ពាក្យតាមរយៈលីងនេះ https://docs.google.com/forms/d/1TBb1d-u_nKCmFT_3X8_W8d8-PhQLOcVskDw0BA9Ej_0/edit