ព័ត៌មានថ្មីៗ

aquare
ប្រជុំស្តីពី “ការពង្រឹងវិន័យ និងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកសិក្សា នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ“...
aquare
និស្សិតមុខជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ជំនាន់ទី១៥ ឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី២ នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបានប្រមូលថវិការមួយចំនួន ដ...
aquare
សកម្មភាពការការពារសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញគ្រប់គ្រង...
aquare
សកម្មភាពការការពារសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញគ្រប់គ្រង ជំនាន់ទី១១...

ដៃគូរសហការ