មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
Assistant Purchasing, Guest Assistant, F&B Assistant and Chef De Parties
SHINTA MANI ANGKOR សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

សេចក្តីប្រកាស

-ឱកាសការងារជាមួយសណ្ឋាគារ Shinta Mani Angkor (សៀមរាប)

-មុខតំណែង៖ Assistant Purchasing, Guest Assistant, F&B Assistant and Chef De Parties at Shinta Mani Angkor (សៀមរាប)

-បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាចដើម្បីធ្វើ CV និងដាក់ពាក្យតាមរយៈលីងនេះ https://docs.google.com/forms/d/1TBb1d-u_nKCmFT_3X8_W8d8-PhQLOcVskDw0BA9Ej_0/edit