មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
Assistant Purchasing, Chef Parties in Siem Reap, Baker
CAMBODIA AIR CATERING SERVICE LTD Phnom Penh International Airport, Phnom Penh ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

សេចក្តីប្រកាស