មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
Accounting Manager, Accounting Supervisor, Senior Accounting Officer, Accounting Officer, Purchasing Officer
ខេមបូឌា អ៊ែរផត អ៊ិនវេសមិន ឯ.ក ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤

សេចក្តីប្រកាស

Cambodia Airport Investment Co., Ltd is urgently looking for;    

1. Accounting Manager

2. Accounting Supervisor 

3. Senior Accounting Officer

4. Accounting Officer

5. Purchasing Officer

Interested applicants, please send your CV to email: hr@caic.com.kh 

Telegram: 066 849 892/086 373 880 / 088 471 8014