មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
Part-Time English Teacher, Assistant Teacher
USA INTERNATIONAL SCHOOL សៀមរាប ថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣

សេចក្តីប្រកាស

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅ USA International School សម្រាប់ផ្នែក÷

-  Part-time English Teacher (20)

- Teacher Assistant (10)

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ 

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាចដើម្បីធ្វើ CV និងដាក់ពាក្យតាមរយៈលីងនេះ https://docs.google.com/forms/d/1TBb1d-u_nKCmFT_3X8_W8d8-PhQLOcVskDw0BA9Ej_0/edit