ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅ
កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បញ្ចុះតម្លៃ ១៥% សម្រាប់និស្សិតទូទៅ និង ៣០% សម្រាប់អតីតនិស្សិត USEA។ សូមរួសរាន់មកសាកសួរព័ត៌មាននៅសាលាថ្នាក់ក្រោយបរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងផ្លូវការ។ សូមអរគុណ!