ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅ
ចូលរួមអបអរសាទរ] សម្រាប់ក្រុមនិស្សិត USEA D2 ដែលមាននិស្សិត អ៊ុំ សោភា និង និស្សិត ខុន វឌ្ឍនា ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ ៣

ចូលរួមអបអរសាទរ សម្រាប់ក្រុមនិស្សិត USEA D2 ដែលមាននិស្សិត អ៊ុំ សោភា និង និស្សិត ខុន វឌ្ឍនា ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ ៣ ក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតប្រជែងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សវនាការប្រតិដ្ឋ សម្រាប់និស្សិតស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌រវាង សាកលវិទ្យាល័យដៃគូរបស់វិទ្យាស្ថានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ រ៉ាអុលវ៉ាលេនប៊ើក(RWI) ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ រ៉ាអុលវ៉ាលេនប៊ើក(RWI) និង សហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនីតិមនុស្សធម៌ ព្រមទាំងគាំទ្រដោយស្ថានទូតស៊ុយអ៊ែត ការិយាល័យប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។