ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅ
ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ

ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ បន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សា ទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តលោកតាដំបងក្រញ៉ូង  ល្អាងផ្ការស្លា និងល្អាងល្ខោន នៅលើភ្នំសំពៅ។