ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅ
សកម្មភាពការការពារសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ ជំនាន់ទី១៣

សកម្មភាពការការពារសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មុខជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ ជំនាន់ទី១៣ ក្រោមប្រធានបទ  ប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តថវិការបស់សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប