មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
ផ្នែករដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស, ផ្នែកលក់និងទីផ្សារ
Home All សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែក រដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស, លក់និងទីផ្សារ, កាន់សន្និធិ
Home All សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
Reservations, Sales
Angkor Land Urban Boutique សៀមរាប ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
មន្ដ្រីឥណទាន
គ្រឹះស្ថានឥណទាន អ៊ីហ្ស៊ី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សៀមរាប ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
មន្ដ្រីសវនករផ្ទៃក្នុង
គ្រឹះស្ថានឥណទាន អ៊ីហ្ស៊ី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សៀមរាប ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
អនុប្រធានផ្នែកអាហារ និងភេសជ្ជៈ, ប្រធានគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន, អ្នករត់តុ, អ្នកក្រឡុកស្រា
SOMADEVI ANGKOR RESORT & SPA សៀមរាប ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣