មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
គ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងជំនាញ Microsoft Office, Photoshop
សាលារៀន ស្មាយ សៀមរាប ថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣
អ្នកទទួលភ្ញៀវ
K-Cash Investment សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់, នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​លក់
TODAY INTERNET សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់
មេហ្គា អាសិត មេនេចមេន សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ, ជំនួយការផ្នែកលក់
CAMUP JOB CENTER សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
គ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យ​ ភេទស្រី
អាល់ហ្វា ស្គូលឃីដ សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
មន្ដ្រីឥណទាន SME, មន្ដ្រីឥណទានឯកទេស, មន្ដ្រីឥណទានទូទៅ, មន្ដ្រីឥណទានហាត់ការ
LOLC Cambodia Siemreap ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
Ticket Checker, Customer Services
សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោង
សាលារៀន អារីហ្សូន សៀមរាប ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣
ជំនួយការកម្មវិធី, ជំនួយការរដ្ឋបាល, អ្នកសម្អាត
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិយុវជនកម្ពុជា - មជយក សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤