មជ្ឈមណ្ឌលការងារ
Part-Time English Teacher, Assistant Teacher
USA INTERNATIONAL SCHOOL សៀមរាប ថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣
Accounting Manager, Accounting Supervisor, Senior Accounting Officer, Accounting Officer, Purchasing Officer
ខេមបូឌា អ៊ែរផត អ៊ិនវេសមិន ឯ.ក ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ, បុគ្គលិកគណនេយ្យ, បុគ្គលិក E commerce
សណ្ឋាគារ ចំប៉ីអង្គរ សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
Receptionist
XINHUA INTERNATIONAL ACADEMY សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
Ticketing Officer
TS TRAVEL AND TOUR ផាប់ស្ទ្រីត, សៀមរាប ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
Assistant Purchasing, Chef Parties in Siem Reap, Baker
CAMBODIA AIR CATERING SERVICE LTD Phnom Penh International Airport, Phnom Penh ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
Assistant Purchasing, Guest Assistant, F&B Assistant and Chef De Parties
SHINTA MANI ANGKOR សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
កាន់ស្តុក
អង្គរប៉ាវីស មុខអង្គ, សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
បុគ្គលិកផ្នែកលក់
Mekong Net សៀមរាប ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤
បុគ្គលិកសេវាកម្មអតិថិជន
Cellcard សៀមរាប អង្គប្រលានយន្ដហោះអន្ដរជាតិ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤