ថ្នាក់បណ្ឌិត ឯកទេស គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

១. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Learning Outcomes : PLO)

    និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបាន ៖

 • បង្ហាញចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ និងទូលំទូលាយលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងស្របតាមក្របខណ្ឌតំបន់ និងអន្តរជាតិ 
 • វិភាគលម្អិតពីការអភិវឌ្ឍ និងបញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
 • អង្កេត វិភាគ និងវាយតម្លៃប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតលើព្រឹត្តិការណ៍ ឬបញ្ហាដែលប្រឈម ព្រមទាំងដោះស្រាយស្របតាមការវិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
 • បង្កើតការសំយោគទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដោយអភិវឌ្ឍទៅជាចំណេះដឹងថ្មីប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
 • ប្រមូល គណនា វិភាគ បកស្រាយស្ថិតិ ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាន និងផ្តល់អនុសាសន៍
 • លើកកម្ពស់ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវរបកគំហើញថ្មីស្របតាមវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀត ។

២. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)

 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
 • បេក្ខជនត្រូវមានពិន្ទុមធ្យមភាគសរុប (GPA) ចាប់ពី៣.០០ ឡើងទៅ ឬ បាន សរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
 • បេក្ខជនត្រូវមានសំណើគម្រោងស្រាវជ្រាវបឋមស្របតាមជំនាញ
 • បេក្ខជនត្រូវឆ្លងកាត់តេស្តសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់សកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ និងមានសមត្ថភាពមូលដ្ឋានខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ
 • បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ មិនស្របទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ តម្រូវឱ្យបេក្ខជនរៀនមុខវិជ្ជាចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បី ឈោងចាប់កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បណ្ឌិត ។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

No Subject Description Credit
1 Advance Statistics for Research3
2 Advanced Research Methodology3
3 Dissertation Writing Methodology3
4 Doctoral Dissertation Seminar3
5 Management of Educational Organization for Excellence3

Total15

No Subject Description Credit
1 Leadership in Change Management in Education3
2 Concepts and Phenomena in Educational Administration3
3 Defense of Detailed Research Plans3
4
Publication of Research Articles/ Papers in National or International Research Journals (2 Articles)6

Total15

No Subject Description Credit
1 Strategy for Educational Policy and Planning3
2 Educational Resources Management3
3 Participation in a relevant scientific forums with presentations in Educational Administration3
4Preparation/ organization of personal seminar or workshops  in Educational Administration
3
5
Thesis Writing and Defense
12

Total24