ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឯកទេស ព័ត៌មានវិទ្យា

១. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Learning Outcomes : PLO)

    និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបាន ៖

  • បង្ហាញពីចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងជំនាញទំនាក់ទំនងទាក់ទងនឹងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា
  • ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងច្បាស់លាស់នៃជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងការជំរុញការអនុវត្ត ការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ 
  • បង្កើតការសំយោគទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដោយអភិវឌ្ឍទៅជាចំណេះដឹងថ្មីប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
  • រៀបចំ និងដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងទៅនឹងបង្កើតចំណេះដឹង និងទ្រឹស្តីថ្មី នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 

២. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)

  • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
  • បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលមានជំនាញ មិនស្របគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ នៃមុខជំនាញដែលបេក្ខជនជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវរៀនក​ម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Pre-Master Program) ចំនួន ៩ ក្រេឌីត និងប្រឡងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
  • បេក្ខជន ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

No Subject Description Credit
1 Leadership and Organizational Behavior3
2 Quantitative Analysis for Manager3
3 Research Methodology3
4 Open-Source Technology3
5 Advanced Network Security3
6 Advanced Programming3
7 Advanced Mobile Programming3
8 Advanced Database System3

Total24

No Subject Description Credit
1 Software Development and Security3
2 Network System Management**3
3 Advanced E-commerce Technology3
4 Seminar in Computer Sciences3
5 Master’s Thesis or12

Software Project Management3

Advanced Software Engineering3

Writing Research Paper6

Comprehensive Examination0

Total22