ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

១. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Learning Outcomes : PLO)

    និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបាន ៖

  • បកស្រាយទ្រឹស្តីរូបិយវត្ថុ គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ បានយ៉ាងល្អប្រសើរ
  • បង្កើត និងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
  • វិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងវាយតម្លៃទីផ្សាររូបិយវត្ថុដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត វិនិយោគ
  • ធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងហិរញ្ញវត្ថុសារជីវកម្ម
  • ផ្តួចផ្តើមគំនិត និងច្នៃប្រឌិតក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ សហគ្រាសពាណិជ្ជ 
  • វិភាគនិងបកស្រាយទិន្នន័យ នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រ និងលើកជាដំណោះស្រាយ ដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត
  • មានឱ្យទទួលបានតម្លើងកាំប្រាក់ និងឋានន្តរស័ក្តិ ។

២. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)

  • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
  • បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលមានជំនាញ មិនស្របគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ នៃមុខជំនាញដែលបេក្ខជនជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវរៀនក​ម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Pre-Master Program) ចំនួន ៩ ក្រេឌីត និងប្រឡងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
  • បេក្ខជន ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

No Subject Description Credit
1 Managerial Accounting
3
2 Managerial Economics3
3 Quantitative Analysis for Manager3
4 Research Methodology3
5 Human Resource Management3
6 International Business Management3
7 Leadership and Organizational Behavior3
8 Marketing Management3

Total24

No Subject Description Credit
1 Corporate Finance3
2 Bank Management3
3 Cross-Cultural Management3
4 Seminar in Finance and Banking3
5 Master’s Thesis or12

Risk Management and Assurance3

Investment Analysis3

Writing Research Paper6

Comprehensive Examination0

Total22