ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ឯកទេស គ្រប់គ្រង

១. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Leaning Outcomes : PLO)

    និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងទទួលបាន ៖

  • គ្រប់គ្រងគម្រោង គ្រប់គ្រងគណនេយ្យថ្លៃដើម គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស បង្កើត និងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង
  • រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ និងផែនការទីផ្សារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន
  • វិភាគថ្លៃដើម និងកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្ម
  • វិភាគបរិយាកាសអាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាន និងពិភពលោកដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ដ្រ និងវិធីសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ
  • ប្រតិបត្តការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

២. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)

  • បេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
  • បេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រសមមូលដែលមានជំនាញ មិនស្របគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ នៃមុខជំនាញដែលបេក្ខជនជ្រើសរើសបេក្ខជនត្រូវរៀនក​ម្មវិធីថ្នាក់ត្រៀមបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (Pre-Master Program) ចំនួន ៩ ក្រេឌីត និងប្រឡងបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
  • បេក្ខជន ត្រូវប្រឡងជ្រើសរើសចូលរៀនកម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

៣. ផែនការសិក្សា (Study Plan)

No Subject Description Credit
1 Managerial Accounting
3
2 Managerial Economics3
3 Quantitative Analysis for Manager3
4 Research Methodology3
5 Human Resource Management3
6 International Business Management3
7 Marketing Management3
8 Leadership and Organizational Behavior3

Total24

No Subject Description Credit
1 Strategic Management 3
2 Entrepreneurship 3
3 Project Management3
4 Seminar in Leadership/Management/Entrepreneurship3
5 Master’s Thesis or12

Total Quality Management3

Cross-Cultural Management3

Writing Research Paper6

Comprehensive Examination0

Total22